Risikoanalyse

Bygge- og anleggsarbeider genererer bl.a. vibrasjoner og ubehag for nærliggende naboer ved sprengning, spunting, pæling, pigging, graving, riving, komprimering, anleggstrafikk o.l. Bergcon AS kan identifisere potensielle risikoer og bistå entreprenøren med hvordan man best kan hensynta eller minimere de.

En risikoanalyse bør utarbeides allerede i prosjekteringsfasen, da den kan ha innvirkning på hvordan entreprenøren kan utføre sitt arbeid. Nærliggende, sensitive konstruksjoner eller sensitivt utstyr, kan ha stor betydning for valg av fremgangsmåte/arbeidsmetode og følgelig kostnader i et prosjekt. Og om dette ikke er kjent allerede i tilbudsfasen for entreprenør, er potensialet for økte kostnader og konflikter tilstede.

Ved å ha gjennomført en risikoanalyse i tidlig stadie av prosjektet, er alle parter tidlig klar over risikoer forbundet med prosjektet og kostnadene ved å håndtere disse.